معرفی

به نام خدا

شرکت پتروپخش پارس با اهداف فعالیت های بنیادی در زمینه صادرات و واردات فرآورده های نفتی و مشتقات پتروشیمی و انواع پلمیرها فعالیت داشته و با توجه به موضوع فعالیت گردش تجاری و بازرگانی خویش را از گستره ایران زمین به خارج از کشور من جمله کشورهای همسایه به آسیای میانی و ... بسط داده است. عنایت به دامنه فعالیت های تجاری این شرکت موضوعات بازرگانی و اقتصادی  است.با توجه به هییت مدیره فعال قوی و با دستاورد های پژوهش های بازرگانی و شناخت کشورهای هدف می تواند واسطه بین شرکت های تولیدی داخلی و خارج از کشور در عوض تامین کالاهای مصرفی و واسطه ای و حتی سرمایه ای باشد.

ورود شرکت در سبد خاص در بورس

متن این خبر قابل ویرایش است.متن این خبر قابل ویرایش است.متن این خبر قابل ویرایش است.متن این خبر قابل ویرایش است.متن این خبر قابل ویرایش است.